Terms and conditions

WŁAŚCICIEL / ORGANIZATOR

LANG LTC Sp. zo.o.

Sędziowska 5, 02-081 Warszawa

www.lang.com.pl

E: twist@lang.com.pl

T: 48 22 825 22 73, 48 22 825 16 48

FORMUŁA

Konferencja TWIST’21 odbywa się w formule online. Aby uczestniczyć w konferencji uczestnik powinien dysponować odpowiednim sprzętem (m.in. smartfon, laptop, tablet, PC) oraz łączem internetowym.

Nagrania z wydarzenia zostaną udostępnione uczestnikowi max. 5 dni roboczych po wydarzeniu, a dostęp do nich będzie aktywny przez 1 miesiąc od daty udostępnienia.

PŁATNOŚCI

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.tt.lang.com.pl. Wypełniając formularz należy podać prawidłowe dane osobowe, adres e-mail, telefon kontaktowy, określić Płatnika i zadeklarować chęć otrzymania faktury za udział w konferencji. W przypadku rejestracji grupowej Płatnikiem i Odbiorcą Faktury jest Instytucja rejestrująca. Faktury zostaną wystawione w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi i wysłane na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Organizator szkolenia udostępnia opcję płatności przelewem przez system elektroniczny Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.

Za chwilę zawarcia umowy sprzedaży usługi szkoleniowej przyjmuje się moment rozpoczęcia realizacji usługi co następuje na 14 dni przed datą wydarzenia, tj. 21.11.2021.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

Rezygnacja uczestnictwa w konferencji musi zostać przesłana w formie pisemnej pocztą elektroniczną do organizatora konferencji ze wskazaniem numeru konta bankowego do zwrotu opłaty (twist@lang.com.pl)

Rezygnacja z usługi w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży możliwa jest nie później niż przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi przez Organizatora co następuje na 14 dni przed datą wydarzenia, tj. 21.11.2021, co oznacza brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 UPrKons po tym terminie. Zwrot z tytułu odstąpienia od umowy zostanie dokonany na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 14 dni od przyjęcia przez Organizatora rezygnacji.

Rezygnacja z uczestnictwa po terminie rozpoczęcia realizacji usługi wiąże się z pobraniem opłaty administracyjnej w wysokości 30% opłaty. Zwrot opłaty za udział w konferencji z powodu rezygnacji za potrąceniem opłaty administracyjnej zostanie dokonany na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 14 dni od przyjęcia przez Organizatora rezygnacji.

PROGRAM / MIEJSCE

Koferencja Twist’21 odbywa się w formule online. Program  obowiązuje od momentu publikacji. Jednak okoliczności niezależne od organizatorów mogą wymusić zmiany prelegentów, zmianę czasu trwania i modyfikacji tematów, za które organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Wszelkie zmiany w programie zostaną odnotowane na naszej stronie internetowej www.tt.lang.com.pl.

Uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o wszelkich zmianach programu.

Poglądy wyrażone przez uczestników konferencji, prelegentów, wystawcę lub partnera / sponsora niekoniecznie są opiniami Lang LTC. Wszyscy uczestnicy konferencji, prelegenci, wystawcy oraz partnerzy / sponsorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich prezentacji indywidualnych lub korporacyjnych, materiałów marketingowych, reklam i treści publikowanych w internecie.

FOTOGRAFOWANIE, NAGRYWANIE DŹWIĘKU I OBRAZU

Nasze konferencje odbywają się w przestrzeni publicznej, dlatego nie zabraniamy uczestnikom, prelegentom, sponsorom, organizacjom prasowym i innym firmom fotografowania, nagrywania obrazu lub dźwięku fragmentów sesji i działań. Lang LTC zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych podczas konferencji. Zdjęcia i nagrania mogą zawierać prezentacje trenerów, ich wizerunek oraz czatu

WSTĘP NA KONFERENCJĘ

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy uczestnictwa w konferencji lub wyproszenia z niej każdego, kto według naszego uznania zachowuje się w sposób, który mógłby zakłócać przebieg wydarzenia lub spokój innego uczestnika, m.in. publikując wulgarne lub obraźliwe wpisy na czacie. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gromadzenie danych osobowych, które przekazuje nam Uczestnik w celu informowania go o konferencji TWIST lub w celu przetworzenia jego rejestracji podlega przepisom o ich ochronie.

Przypominamy:

Dane osobowe zawarte w formularzu gromadzimy na prośbę uczestnika o otrzymanie informacji o naszej konferencji lub przetworzenie rejestracji i promowanie wydarzeń szkoleniowych dla Lang LTC.

Nie ujawniamy danych osobowych uczestnika stronom trzecim.

Uczestnik może złożyć wniosek o dostęp do wszelkich zgromadzonych przez nas danych osobowych.

Uczestnik może zrezygnować z przekazywania nam swoich danych osobowych w celach komercyjnych innych niż rejestracja na wybrane wydarzenie, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.

Szczegółowa POLITYKA OCHRONY DANYCH I PRYWATNOŚCI znajduje się w osobnym dokumencie pod tym adresem: http://tt.lang.com.pl/gdpr/

WARUNKI OGÓLNE

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia poniesione przez jakiegokolwiek uczestnika podczas wydarzenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewystarczającą jakość obrazu i dźwięku wynikającą z niewydolnego łącza internetowego użytkowanego przez Uczestnika lub wadliwego bądź nieprzystosowanego sprzętu, za pomocą którego uczestnik korzysta z dostępu do konferencji TWIST’20.

Wszyscy uczestnicy akceptują i przyjmują do wiadomości, że będą ponosić odpowiedzialność za swoje działania i mienie.

Wszelkie zmiany niniejszych warunków zostaną zamieszczone na stronie www.tt.lang.com.pl, dlatego też uczestnicy konferencji proszeni są o regularne sprawdzanie zawartych tam informacji pod kątem aktualizacji.

Niniejsze warunki, a także umowy, zakupy, spory lub roszczenia podlegają rozstrzygnięciu według przepisów prawa polskiego.

Warszawa, listopad 2021